Next Generation Data Center Switching and Routing

Solution Brief

ในปัจจุบันนี้ ความต้องการระบบ Switching และ Routing ประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการใช้งาน Application ที่หลากหลายบน Data Center ไม่ว่าจะเป็น iSCSI, NAS (Network Attached Storage), FCoE (Fibre Channel over Ethernet), Disaster Recovery และ Virtualization ส่งผลให้ระบบเครือข่ายสำหรับ Data Center ต้องขยายขึ้นไปใช้ 10Gb Ethernet, 40 Gb Ethernet จนถึง 100Gb Ethernet  ให้ครอบคลุมต่อความต้องการที่หลายนี้ เพื่อความคล่องตัวของธุรกิจนั่นเอง

Read more

10GbE Network Hub

Solution Brief

มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศไทย ได้มีนโยบายจากทาง UNINET ให้ทำหน้าที่เป็น Network Hub สำหรับหน่วยงานรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ  Read more