Posts

ForeScout จับมือผู้ผลิต Mobile Device Management สี่ราย ควบคุมความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ForeScout Technologies ผู้ผลิตระบบ Real-time Network Security Platform และ Network Access Control (NAC) ชั้นนำ ได้ประกาศสนับสนุนการ Integrate ระบบ ForeScout CounterACT เข้ากับผู้ผลิตระบบ Mobile Device Management หรือ MDM ชั้นนำ 4 ราย ได้แก่ AirWatch, Citrix XenMobile MDM, Fiberlink MaaS360 และ MobileIron เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายจากอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น Smart Phone และ Tablet รวมถึงยกระดับความปลอดภัยโดยการช่วยติดตั้ง Mobile Agent Software จากผู้ผลิตดังกล่าวลงไปยังอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet โดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ และอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กรตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยได้ทันที

 

 

การประกาศเพิ่มเติมความสามารถในการเชื่อมต่อระบบเข้ากับผู้ผลิต Mobile Device Management ชั้นนำเหล่านี้ ทำให้ ForeScout สามารถช่วยรักษาความปลอดภัยขั้นต้นให้แก่ระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังจำแนกประเภทอุปกรณ์ต่างๆ  ออกจากกันได้ด้วยความสามารถในการทำ BYOD และบังคับใช้นโยบายรักษาความปลอดภัยกับอุปกรณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer, Networking Device, IP Phone, Smart Phone และ Tablet ได้พร้อมๆ กัน และทำให้การนำ MDM มาใช้งานเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากผู้ดูแลระบบไม่ต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ MDM ลงบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ในเครือข่ายด้วยตนเอง แต่มี ForeScout ช่วยจัดการบังคับการติดตั้งให้ และควบคุมอุปกรณ์พกพาเหล่านั้นได้ทั้งในระดับของ Network และ Application ไปพร้อมๆ กัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

นอกจากนี้องค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนถึงระดับการติดตั้ง MDM Agent ทาง ForeScout เองก็ยังมี ForeScout Mobile สำหรับใช้ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์พกพาที่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์พกพาเหล่านั้นยังมีอิสระในการใช้งาน และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อนำไปใช้งานภายนอกองค์กร

 

สำหรับผู้ที่สนใจ ForeScout, NAC, BYOD และ MDM สามารถติดต่อบริษัททรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่ info@throughwave.co.th หรือโทร 02-210-0969 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดทดสอบอุปกรณ์ได้ทันที

 

———–

 

ที่มา: www.throughwave.co.th