Posts

ForeScout เปิดตัวโซลูชัน SilentDefense 4.0 ตรวจสอบเครือข่าย ICS ระยะไกลได้จากศูนย์กลาง

ForeScout ได้ออกมาประกาศเปิดตัวถึงความสามารถใหม่ SilentDefense 4.0 ที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรและโรงงานต่างๆ สามารถตรวจสอบ ICS Networks ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายได้ผ่านศูนย์กลางผ่าน Protocol ที่หลากหลาย พร้อมมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติใดๆ Read more