Posts

MDS Node

RADOS: MDS Node

MDS Node

สัญลักษณ์ MDS Node

 

MDS Node หรือ Metadata Server Node เป็น node อีกประเภทหนึ่งภายใน RADOS cluster ที่มีความพิเศษกว่า node ประเภทอื่นๆ เนื่องมาจาก MDS node นี้จะพบเฉพาะใน Ceph Storage ที่มีการใช้งาน Ceph File System (Ceph FS) เท่านั้น หน้าที่ของ MDS node ถือว่าเฉพาะเจาะจงกับการทำงานในลักษณะของ distributed file system เป็นอย่างมาก และหากไม่มี MDS node แล้ว Ceph FS ก็จะไม่สามารถทำงานได้เลย

Read more