Posts

Nutanix ประกาศ Acropolis 4.6 จะรองรับ Container ในตัว, เพิ่ม Block Service, เตรียมรองรับ OpenStack Driver

ในงาน .NEXT ซึ่งเป็นงานสัมมนาใหญ่ของ Nutanix ทาง Nutanix ได้ทำการประกาศว่า Nutanix Acropolis 4.6 จะรองรับเทคโนโลยี Container อย่างเป็นทางการแล้วภายใต้ชื่อ Nutanix Acropolis Container Services
Read more