Posts

MDS Node

RADOS: MDS Node

MDS Node

สัญลักษณ์ MDS Node

 

MDS Node หรือ Metadata Server Node เป็น node อีกประเภทหนึ่งภายใน RADOS cluster ที่มีความพิเศษกว่า node ประเภทอื่นๆ เนื่องมาจาก MDS node นี้จะพบเฉพาะใน Ceph Storage ที่มีการใช้งาน Ceph File System (Ceph FS) เท่านั้น หน้าที่ของ MDS node ถือว่าเฉพาะเจาะจงกับการทำงานในลักษณะของ distributed file system เป็นอย่างมาก และหากไม่มี MDS node แล้ว Ceph FS ก็จะไม่สามารถทำงานได้เลย

Read more

OSD

RADOS: OSD Node

OSD

สัญลักษณ์ OSD node

OSD node หรือ Object Storage Device node เป็น node อีกประเภทหนึ่งใน RADOS ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อทั้ง RADOS และ Ceph Storage ทั้งนี้เพราะ​​ OSD node นั้นทำหน้าที่หลัก คือ การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ ให้ปลอดภัยและเข้าถึงได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังคอยตรวจหาข้อผิดพลาดในข้อมูล และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น OSD node ยังคอยตรวจสอบและรายงานสถานะของ OSD node ข้างเคียงไปยัง Monitor node อีกด้วย เพราะเหตุนี้เองจึงทำให้ RADOS สามารถดูแลตัวเองและเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยอยู่เสมอได้ด้วยตนเอง

Read more

Monitor node

RADOS: Monitor Node

Monitor node

สัญลักษณ์ Monitor node

Monitor node เป็น node ประเภทหนึ่งใน RADOS cluster ดังที่ได้เกริ่นไปในบทความตอนที่แล้ว (RADOS: An Introduction) ซึ่งเป็น node ที่ทำหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการทำงานของ RADOS cluster หากขาด Monitor node ไปแล้ว RADOS cluster หรือแม้กระทั่งทั้ง Ceph Storage cluster จะไม่สามารถใช้การได้เลย

Read more

starcluster

RADOS: An Introduction

RADOS หรือ Reliable Autonomic Distributed Object Store เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก และมีความสามารถที่น่าสนใจในระบบ Ceph Storage ที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถมีระบบ storage ขนาดใหญ่เป็นของตนเองได้ในราคาที่ไม่แพง และนอกจากนี้ ส่วนนี้ยังถือเป็นแก่นกลางของระบบ Ceph Storage อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจว่า Ceph Storage คืออะไร สามารถติดตามอ่านได้ที่ แนะนำ Ceph Storage – distributed storage รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับองค์กร ครับ

Read more