Posts

Monitor node

RADOS: Monitor Node

Monitor node

สัญลักษณ์ Monitor node

Monitor node เป็น node ประเภทหนึ่งใน RADOS cluster ดังที่ได้เกริ่นไปในบทความตอนที่แล้ว (RADOS: An Introduction) ซึ่งเป็น node ที่ทำหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการทำงานของ RADOS cluster หากขาด Monitor node ไปแล้ว RADOS cluster หรือแม้กระทั่งทั้ง Ceph Storage cluster จะไม่สามารถใช้การได้เลย

Read more