Posts

Throughwave Solution: สร้าง VDI ขนาด 1,000 – 3,500 ผู้ใช้งาน ด้วย EMC XtremIO All Flash Array

VDI เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในองค์กรต่างๆ มากขึ้นทุกที ด้วยความง่ายในการบริหารจัดการ, ความปลอดภัยที่สูงขึ้น และการต่อยอดรับกับการมาของ Mobile Device ภายในองค์กร แต่องค์กรใหญ่ๆ ที่เริ่มผ่านพ้นขั้นตอนการทดลองใช้งาน VDI ที่มักจะเริ่มต้นจากผู้ใช้งานเพียง 100 – 500 คนนั้น ก็เริ่มจะพบกับปัญหาต่างๆ ในการใช้งานจริง และการเพิ่มขยายระบบกันบ้างแล้ว Read more