Throughwave พร้อมให้บริการ Demo ห้องสตูดิโอเสมือนจาก Radical Angle แล้ว

Throughwave Thailand ร่วมกับ Radical Angle สร้างห้องสตูดิโอเสมือน Virtual Studio ณ อาคารพญาไท (Phayathai Building) ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร สำหรับให้บริการทดลองใช้งานสำหรับผู้ที่สนใจนำเทคโนโลยี Virtual Studio จาก Radical Angle เข้าไปใช้ในงานถ่ายทำรายการต่างๆ หรือใช้ในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเช่น มหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-210-0969 หรือส่งอีเมลล์มาที่ info@throughwave.co.th ได้ทันที

แผนที่สตูดิโอ Demo ของ Radical Angle ร่วมกับ Throughwave Thailand

สำหรับสตูดิโอเสมือนชุดนี้ จะประกอบไปด้วย

  • ระบบประมวลผลสตูดิโอเสมือน RadStudio จำนวน 1 ระบบ
  • ฉากหลังสีเขียวสำหรับใช้งานร่วมกับสตูดิโอเสมือน
  • กล้องวิดีโอ จำนวน 2 ชุด
  • ระบบควบคุมห้องตัดต่อสตูดิโอ
  • ระบบบันทึกภาพ

โดยระบบทดสอบนี้จะแสดงความสามารถในการทำสตูดิโอเสมือนจากภาพสามมิติ (3D Model), การควบคุมกล้องเสมือน, การสลับมุมกล้องจากกล้องจริง (Camera Tracking) และการตัดต่อเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการถ่ายทำรายการ

 

ที่มา: https://www.throughwave.co.th